Aktualności 28-01-2016

Łatwiejsze składanie deklaracji DT-1

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy mogą składać elektronicznie deklaracje DT-1 nie tylko za pośrednictwem platformy e-PUAP. Mogą to robić również poprzez lokalne systemy teleinformatyczne udostępniane podatnikom przez organy samorządu terytorialnego, czyli wójta (ew. burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Do końca 2015 r. deklaracje na podatek od środków transportowych w formie elektronicznej mogły być przesyłane wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (tzw. ePUAP). Od początku 2016 r. możliwe jest przesyłanie ich także z wykorzystaniem innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala to na elektroniczne składanie deklaracji także przez tych podatników, którzy nie posiadają konta w systemie ePUAP.
Deklaracje na podatek od środków transportowych powinny być zaopatrzone w jeden z dwóch rodzajów podpisów elektronicznych:

- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo
- podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych na 2016 r. w terminie do 15 lutego. Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstałby po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku złożenia deklaracji.

Źródło: www.infor.pl, Oprac. Sławomir Biliński